Msze Św.

W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 (cały rok)

w dni świąteczne:
7:00, 9:00, 12:00, 18:00 (cały rok)

w dni powszednie:
6:30, 7:00, 18:00 (cały rok)

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

Na początku każdej Mszy Świętej.

Prosimy przed spowiedzią skorzystać z rachunku sumienia dostępnego m.in. w Internecie. 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

OBECNIE KANCELARIA NIE CZYNNA PROSZĘ TYLKO DZWONIĆ 696-568-414‬

niedziela i poniedziałek - nieczyna,

wtorek - 8:00 - 13:00,

środa - 12:00 – 17:00,

czwartek - 8:00 - 13:00,

piątek - 12:00 – 17:00,

sobota - 8:00 - 12:00,

W sprawach istotnych można zawsze dzwonić pod nr ‭696-568-414‬ 

Więcej informacji

Niebieskie Owieczki

Opiekun: ks. Marcin Dąbrowski
Spotkania: Każdy piątek g. 17.00

Niebieskie Owieczki to dziecięco-młodzieżowy zespół muzyczny działający przy parafii Najświętszgo Zbawiciela w Rykach

Zapraszamy na fanpage

https://www.facebook.com/NiebieskieOwieczki/

Dzisiaj, kiedy sięgam pamięcią wstecz próbując przypomnieć sobie początki Stowarzyszenia, nie mogę z dokładnością co daty i godziny powiedzieć, kiedy narodziła się ta myśl, ta idea(a przecież to dopiero niecały rok minął). Było to chyba tak, że po wizycie kolędowej w 2003r. odżyła na nowo myśl powołania dożycia jakiejś zorganizowanej przykościelnej grupy. Piszę, że odżyła na nowo, albowiem po raz pierwszy taki zamiar miałem jeszcze na poprzedniej parafii, w Wiśniewie. Tam nie doszło to niestety do skutku, zbyt krótko dane mi było tam pracować, ale już taka wola biskupa. Wiedziałem, że musi być to grupa nie w stylu oazy czy KSM-u, ale coś w zupełnie innej szacie, o mniejszym zabarwieniu "kościelności". Chciałem, żeby ta grupa gromadziła wszystkich, niekoniecznie tych najpobożniejszych. Myślałem o dzieciach, bo jak zaczynać to od początku. A jak dzieci, to najprościej schola dziecięca - myślałem bowiem, ze niewątpliwy sukces "Arki Noego" pomoże i nam kiedyś w przyszłości stworzyć ferajnę śpiewającą i dobrze się rozumiejącą. 

Jak schola, to kto ma ją prowadzić? Ja z moim słuchem zupełnie do tego się nie nadaję. Zacząłem poszukiwania. Rozpytywałem się o utalentowanych i chcących coś takiego społecznie robić. I tak usłyszałem o Tomku Antolaku. Zadzwoniłem i się zdumiałem, że od razu się zgodził. Myślałem, że powie coś w rodzaju "Może spróbuję, zobaczę co da się zrobić", a on od razu "Dobrze nie ma sprawy, już dawno chciałem to robić". I tak się zaczęło. Pierwsze spotkanie na początku marca, pierwsze przesłuchania i pierwsze śpiewy na Mszy św. niedzielnej. Zaistnieliśmy. Wiadomo było, że nie można na tym poprzestać - trzeba robić dalej, a robota przecież niemądrych lubi, więc pomysłów nie brakowało. Pierwsze spotkanie, wybór Zarządu i pierwsze kroki, by organizować formę prawną dla naszej grupy. I tak pojawiła się po raz pierwszy nazwa Stowarzyszenia, które po złożeniu wymaganych dokumentów uzyskało osobowość prawną na koniec sierpnia 2003r.pierwszy sukces i radość i do roboty. Na pierwsze nasze warsztaty do Trok k/Wilna pojechaliśmy jeszcze jako nieformalna grupa, ale o tym może opowiem innym razem...

 Ks. Tomasz Kostecki


Niebieskie Owieczki. Schola dziecięca, działająca jako sekcja ®Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Rykach, zał. i prowadzona od 2003r. przez Tomasza Antolaka. Początkowo występowała w czasie Mszy św. w kościele parafialnym oraz brała udział w imprezach okolicznościowych odbywających się na terenie miasta i powiatu, np.: Dni Godności, spotkania wigilijne, przeglądy kolęd itp. Pierwszym osiągnięciem było uzyskanie w 2003 r. wyróżnienia na X Festiwalu Hosanna w Siedlcach. Przygotowania do tego Festiwalu zaczęły się w Wilnie, gdzie „Owieczki” uczestniczyły w warsztatach muzycznych połączonych z rekreacją i wypoczynkiem. Następnym osiągnięciem była I nagroda na XI Hosanna Festiwalu w Siedlcach w 2004, tym razem poprzedzona warsztatami w Żółkwi na Ukrainie. Schola coraz częściej wyjeżdżała na przeglądy piosenek religijnych do innych parafii. Kilkakrotnie otrzymała zaproszenie od: burmistrza Drelowa, organizatorów festiwalu „Sacro Song” w Komarówce, festiwalu maryjnego w Kocku, przeglądu piosenki religijnej w  Markuszowie, na których również zajmowała wysokie miejsca. W 2005 r. podczas wakacji „Owieczki” wyjechały do Kętrzyna na warsztaty muzyczne połączone z wypoczynkiem. W 2007 zespół zajął II miejsce w kategorii „schola” na XIV Hosanna Festiwalu w Siedlcach, poprzedzonym warsztatami w Janowie Podlaskim oraz III miejsce w kategorii „zespoły” na II Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej KAIROS w Warszawie. Niebieskie Owieczki angażują się też w przygotowania programu związanego z rocznicą śmierci Jana Pawła II (wraz z grupą teatralną) oraz włączają się w obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

            Schola ciągle pozyskuje nowych młodych śpiewaków i muzyków. Głównym zamierzeniem na rok 2007/08 jest wydanie debiutanckiej płyty. W tym celu przedstawiciele grupy wzięli udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez grupę New Life’m w Dąbrowicy k. Lublina. Do scholi należy ok. 35 – 40 osób. [Karolina Sapiela]

Władze Stowarzyszenia

We władzach Stowarzyszenia zasiadają:

 • Członkowie Zarządu: Krzysztof Wojewoda - prezes, Ewa Piątek - z-ca prezesa, Teresa Sapiela - skarbnik oraz Jadwiga Falenta - kronikarz.
 • a ponadto:
  • koordynator sekcji muzycznej - Tomasz Antolak;
  • koordynatorzy sekcji wolontoriatu - Jadwiga Jońska, Elżbieta Wojciechowska;

STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży przy Parafii
Najświętszego Zbawiciela w Rykach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach z terenu miasta i gminy Ryki oraz okolic a także innych osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Lublinie i posiadającym osobowość prawną.

 • 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Plebania przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, które w swojej działalności realizują podobne cele.

 • 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, druków firmowych i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 • 6.

Stowarzyszenie może tworzyć dodatkowe sekcje w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań dzieci, młodzieży oraz dorosłych w porozumieniu z władzą parafialną.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

§ 7.

Cele Stowarzyszenia obejmują:

 • Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez krzewienie kultury śpiewu oraz muzyki sakralnej, ludowej, patriotycznej, młodzieżowej, itp.
 • Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju moralnego, społecznego, kulturalnego swoich członków,
 • Rozwój i stałe podnoszenie poziomu umiejętności muzycznych,
 • Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz liturgicznym parafii,
 • Działalność ewangelizacyjna przez śpiew,
 • Popularyzacja kultury muzycznej i śpiewu wśród dzieci i młodzieży,
 • Reprezentowanie miasta, parafii w imprezach kulturalnych.
 • 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację pracy chóru działającego przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach,
 • Organizowanie oprawy muzycznej podczas nabożeństw odprawianych w Kościele parafialnym,
 • Organizację parafialnych warsztatów muzycznych,
 • Udział i organizację imprez kulturalnych, festiwali oraz konkursów i przeglądów muzycznych,
 • Współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 • Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 • 10.
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 • 11.
 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności stowarzyszenia.
 2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.
 • 12.
 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 • 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 • czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 • otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.
 • 14.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.
 • 15.

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego i biernego prawa wyborczego - i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 • Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 • 16.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 • Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 • 17.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • zgonu członka;
 • skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
 • 18.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19.

Władze Stowarzyszenia tworzą:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 20.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
 • 21.

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
 2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
 3. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 4. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
 5. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu (oprócz zastępcy Prezesa, delegowanego każdorazowo przez Proboszcza parafii) oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
 7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 8. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi po upływie kadencji;
 9. rozwiązanie Stowarzyszenia.
 • 22.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 2 razy do roku.

 • 23.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 24.

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

 • 25.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 • 26.
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się Prezesa Zarządu, zastępcy Prezesa delegowanego przez każdorazowego Proboszcza parafii oraz trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia).
 4. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
 5. Każdorazowy asystent parafialny, oddelegowany do posługi na rzecz stowarzyszenia przez właściwą sobie władzę, pełni z urzędu funkcję zastępcy przewodniczącego. Zastępca stowarzyszenia może być odwołany wyłącznie przez Proboszcza parafii.
 6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 • 27.

Do uprawnień Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • 28.
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 • 29.
 1. Zebrania zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
 2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
 • 30.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 • 31.
 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
 3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
 4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
 5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • 32.

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

 • 33.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 34.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

 • 35.

Fundusze Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 • 36.

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • 37.
 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.
 • 38.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu lub dwóch upoważnionych członków Zarządu lub dwóch upoważnionych członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 • 40.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Regulacje wynikające ze Statusu Organizacji Pożytku Publicznego

§ 41.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego też zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszania w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.